INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vážení,

abychom Vám mohli zasílat naše obchodní sdělení či Vás zařadit do našeho katalogu stavebních materiálů KASMAT, potřebujeme k tomu zpracovávat Vaše osobní údaje. V tomto katalogu jsou uveřejňovány informace o stavebních produktech (výrobcích a službách), referenčních projektech a informace o podnikajících subjektech vyrábějících či prodávajících dané stavební produkty. Katalog obsahuje stavební produkty včetně odkazů na stránky výrobce či prodejce, soubory, které obsahují materiálové specifikace, CAD detaily či BIM objekty. Katalog poskytuje uživateli (architekti, projektanti, odborné osoby ve stavebnictví) informace o stavebních produktech včetně specifikací, CAD detailů či BIM objektů, které mu mohou sloužit jako podklady pro plánování stavby. Tento dokument Vás seznámí zejména s tím, jakým způsobem s Vašimi osobními údaji nakládáme, jaká máte práva ve vztahu k tomuto zpracování a jak je můžete uplatnit.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, kterými jsou zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a přímo použitelné předpisy Evropské unie (např. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR).

1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Istav Media, s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 03441725 ("Istav" nebo "my"). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 4 a 5 níže nebo jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese [email protected].

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME, ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU?

Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování. Rádi bychom Vás tímto informovali, že:

2.1. za účelem zasílání obchodních sdělení (např. newsletterů, kde představujeme společnosti a výrobky zařazené v katalogu KASMAT zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, akademický titul, adresa, telefonní číslo, e-mail, případně IČ/DIČ či pozice ve společnosti. Právním základem pro toto zpracování je Váš souhlas, který jste nám udělil/a při vyplňování formuláře na našem webu. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

2.2 za účelem zasílání obchodních sdělení a za účelem zařazení do našeho katalogu zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, akademický titul, adresa, telefonní číslo, e-mail, případně IČ/DIČ či pozice ve společnosti. Právním základem pro toto zpracování je Váš souhlas, který jste nám udělil/a v rámci telefonického hovoru. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

2.3 za účelem zasílání obchodních sdělení a za účelem zařazení do našeho katalogu zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, akademický titul, adresa, telefonní číslo, email, případně IČ/DIČ či pozice ve společnosti. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti jako poskytovatele katalogu stavebních materiálů KASMAT s cílem zprostředkování kontaktu na výrobce.

2.4 za účelem zasílání vlastních obchodních sdělení jsme oprávněni využít Vaše kontaktní údaje (jméno, příjmení, akademický titul, e-mail, telefon, adresu společnosti), které jsme získali v rámci naší obchodní činnosti. Právním základem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem. Tato obchodní sdělení můžete však kdykoli odmítnout e-mailem adresovaným na výše uvedenou adresu, nebo využitím elektronického odkazu v zápatí našich obchodních sdělení (tzv. opt-out). Detaily elektronického kontaktu budou pro tento účel zpracovávány do doby, než takové zpracování odmítnete.

2.5 za účelem uzavření smlouvy o přístupu do katalogu KASMAT a jeho využití zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, akademický titul, adresa, telefon, e-mail, pozice ve společnosti, platební informace a cookies soubory. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy (smlouva o placeném přístupu či dohoda o bezplatné registraci v katalogu KASMAT a plnění zákonné povinnosti Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, případně po dobu stanovenou příslušnými daňovými a účetními předpisy.

2.6 za účelem zajištění bezpečnosti a funkčnosti katalogu KASMAT a souvisejících informačních systémů zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, akademický titul, adresa, telefon, e-mail, pozice ve společnosti, platební informace a cookies soubory. Právním základem zpracování je náš oprávněný zájem či třetí strany, aby byl zajištěn plynulý provoz katalogu KASMAT a včas odstraněny veškeré nedostatky. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu.

2.7 nad rámec výše uvedeného potřebujeme rovněž zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa, případně IČ/DIČ či pozice ve společnosti pro případ potenciálního soudního sporu v budoucnu. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem, příp. oprávněný zájem třetí strany. Tyto osobní údaje tedy budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však deset let od události rozhodné pro běh promlčecí doby v každém konkrétním případě.

3. JAKÁ MÁTE PRÁVA V PŘÍPADĚ, KDY NÁM UDĚLÍTE SVŮJ SOUHLAS A KDY MŮŽETE UPLATNIT NÁMITKU?

V případě zpracování, které je založeno na Vašem souhlasu, se můžete zcela dobrovolně rozhodnout, zda svůj souhlas v navrženém rozsahu poskytnete, či nikoli. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme. Poskytnutý souhlas můžete kdykoli odvolat nebo omezit jeho rozsah. V případě, že souhlas odvoláte nebo omezíte, jsme povinni ukončit v odpovídajícím rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v přiměřené době, která odpovídá standardním technickým a administrativním možnostem. Pokud však v budoucnu změníte názor, souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně udělit. Změny Vašich souhlasů můžete provést na formuláři zde.

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo na základě našeho oprávněného zájmu, příp. oprávněného zájmu třetí osoby, máte rovněž právo kdykoli vznést proti takovému zpracování kdykoli námitku. Pokud směřuje námitka proti zpracování založenému na oprávněném zájmu, zpracování bude ukončeno, jestliže nedojde k prokázání existence závažných důvodů opravňujících k dalšímu zpracování. Pokud směřuje námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu, zpracování Vašich osobních údajů bude v předmětném rozsahu bez zbytečného odkladu ukončeno.

4. JAKÁ MÁTE DALŠÍ PRÁVA?

Máte právo kdykoli žádat o informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům. Ve vztahu ke zpracování osobních údajů máte však i další práva. Pokud jsou Vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu nebo doplnění. Máte právo své osobní údaje vymazat, to je však možné pouze za určitých podmínek, např. pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro daný účel nebo pokud odvoláte svůj souhlas a neexistuje již žádný další právní důvod pro zpracování.

Za určitých podmínek můžete požadovat i tzv. omezení zpracování Vašich osobních údajů. Bude se jednat např. o situaci, kdy budete popírat přesnost osobních údajů nebo vznesete námitku proti zpracování, ale my budeme potřebovat určitou dobu nezbytnou k prošetření této situace.

V případě jakýchkoli pochybností, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, máte vždy právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze. Veškerá tato Vaše práva můžete uplatnit na výše uvedených kontaktech.

5. JAK ZPRACOVÁVÁME A CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Zpracováváme Vaše osobní údaje dle článku 2 výše prostřednictvím Vámi vyplněného formuláře na webu, v rámci telefonického hovoru, či je případně získáváme z veřejných zdrojů a následně s Vámi ověříme. Osobní údaje v článku 2 jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Osobní údaje jsou uchovávány v našich informačních systémech, v případě potřeby mohou být též zálohovány na záložním serveru/nosičích informací.

Osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

6. CO KDYŽ NASTANOU NĚJAKÉ ZMĚNY VE ZPRACOVÁNÍ?

Informace obsažené v tomto dokumentu můžeme upravovat dle potřeby a aktuálního stavu. V takovém případě Vás, jakožto subjekty údajů, včas o takové změně vyrozumíme. Doporučujeme však pravidelně sledovat aktuální znění tohoto oznámení i na našich internetových stránkách www.kasmat.cz

Získejte novinky o materiálech nebo produktech - přímo do doručené pošty


Pokračováním v procházení našich webových stránek a používáním našich služeb souhlasíte s tím, že shromažďujeme údaje o vašich návštěvách.
Přečtěte si více...

Ano, rozumím

Změnit souhlas s používáním cookies